+90346 221 27 71

Single Blog Title

This is a single blog caption

Boşanma Kararının Tescili

BOŞANMADA TANIMA DAVASI AÇMADAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE DİREK MÜRACAAT HAKKI GETİRİLDİ (690 S. KHK)

29 Nisan 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 690 sayılı KHK’nın 4. maddesi ile getirilen yeni düzenlemeye göre yabancı ülkelerde verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili kolaylaştırıldı.

Daha önce 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun hükmü uyarınca tanıma-tenfiz davası açılarak yapılan tescil işlemi, bahse konu KHK ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27/A maddesi eklenmesiyle dava açmaya gerek kalmadan da yapılabilir hale getirildi. Dava açmadan nüfusa tescil için yurtdışında boşanan eşlerin bizzat veya vekilleri aracılığı ile birlikte başvurması şartı getirildi.

Birlikte Başvuru Şartı

Buna göre; yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen ve kesinleşen boşanma kararları, tarafların bizzat veya vekilleri aracılığı ile ve birlikte başvurması şartıyla nüfus kütüğüne tescil edilebilecek. Burada nüfus müdürlüğünün dikkat etmesi gereken hususlar, boşanma kararını veren makamın o ülke hukukuna göre yetkili olup olmadığına bakmak, kararın kesinleşmiş olduğunu teyit etmek ve kararın Türk kamu düzenine aykırı olup-olmadığını incelemek olacaktır. Bu hususlardan birine aykırılık yoksa ve eşler birlikte başvurmuşsa, nüfus memurluğu gerekli tescil işlemini gerçekleştirecektir. Ancak taraflardan her ikisi de boşanmanın Türkiye’de nüfus kütüğüne tescili hususunda mutabık değilse bu durumda tanıma davası açılması gerekecektir.

İlgili madde şu şekilde;

 MADDE 4 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 27 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 27/A maddesi eklenmiştir.
“Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili
MADDE 27/A – (1) Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar; bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvurması, verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilir.
(2) Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır.
(3) Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye’de tanınması, 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir.”

 

Leave a Reply